T.C Başbakanlık Genelgesi

Ülkemizde eğitim konusundaki çerçevenin tam olarak belirlenmiş olmasına rağmen ne yazık ki bir çok yanlış söylem sonucunda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. Kurum ve kişilere eğitim verme yetkisini veren tek kuruluş T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'dır ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmemiş şahıs veya kuruluşların eğitim vermesi kanuna aykırıdır.

Son zamanlarda masaj konusunda verilen eğitimlerdeki artış, beraberinde bazı usulüzlükleri de getirmektedir. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen belgelendirmenin geçerliliği sadece T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenebilir ve sadece T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış kuruluşlar eğitim verme yetkisine sahiptirler. Bu nedenle konunun ciddiyetinin ve tutarlılığının anlaşılması amacıyla kendimizi Resmi Gazete'de 4 Temmuz 2007 tarih ve 26572 sayılı T.C. Başbakanlık İdaresi tarafından yayınlanan genelgeyi hatırlatmak zorunda hissediyoruz.

 

RESMİ GAZETE
4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA Sayı : 26572


Başbakanlıktan:

Konu: Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon

GENELGE
2007/17

Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi, Anayasamız ve ilgili diğer kanunlarla Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

Ancak; kuruluş kanunları veya yürürlüğe konulan diğer mevzuatta halka açık eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verildiği, bu hükümlere dayanılarak bazı resmi ve özel kuruluşlarca eğitim yapıldığı ve belge düzenlendiği görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimi dışında gerçekleştirilen bu uygulamalar; yasal duraksamalara, kurumlar arası mevzuat karmaşasına, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmamış sertifikaların geçersiz olması nedeniyle kursiyerlerin mağduriyetine neden olmaktadır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen gözetim ve denetim görevi aynı zamanda; eğitim-öğretimde birliğin sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılarak hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılması amaçlarına da hizmet etmektedir.

Bu itibarla; kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller masajokulu.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2017 - 2019